OUDERENBONDEN
De Belangenbehartiging van de KBO is gericht op het welzijn van senioren in het algemeen en van de leden in het bijzonder. KBO afd. Son neemt actief deel aan de Adviesraad Sociaal Domein (v/h Wmo) en de SeniorenRaad. Binnen onze gemeente biedt K.B.O. afd.Son gecertificeerde ouderenadviseurs, cliëntondersteuners en belastinghulpen aan, aan álle ouderen in Son en Breugel aan. Voor de belastinghulp (onder bepaalde voorwaarden) wordt een kleine vergoeding gevraagd.
We stimuleren sociale contacten tussen senioren door veel activiteiten te organiseren van allerlei aard; zie de uitgebreide opsomming hieronder.

 

KBO (Katholieke Bond van Ouderen)
Onze afdeling maakt deel uit van KBO Brabant: een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 130.000 leden, die lid zijn van ongeveer 240 afdelingen. Die afdelingen vormen het hart van de organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan sport en ontspanning, nemen zij deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en worden hun individuele en collectieve belangen behartigd. Het lidmaatschap van een afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant.
Belangenbehartiging: zie elders
Stimuleren van sociale contacten tussen senioren d.m.v.:

– het organiseren van ontspannende, sportieve en culturele activiteiten, o.a. bloemschikken, computergebruik samen met KBO-Brabant, jeu de boules, samen uit eten, wandelen, dagreizen en een bedevaartreis;
– activiteiten voor alle leden, zoals lezingen, contactbijeenkomsten, muziekmiddagen.

Katholieke Bond van Ouderen Son,

Secr. Regien van Beekveld

E mail kbo.afd.son@gmail.com

tel. 0499 476465

Contributie: € 25 /jaar.