Afdelingsreglement

 

 

 

 

 afd. Son

 

 

Inhoudsopgave Afdelingsreglement

 

 

 

Paginanummering

 

Verantwoording

Artikel 1          Verwijzing naar statuten                                                         3

Artikel 2          Definities                                                                             3

Artikel 3          Doel en middelen                                                                  3

Lidmaatschap

Artikel 4                                                                                                   3

Ledenvergadering

Artikel 5          Samenstelling, vergaderfrequentie en oproeping                         4

Artikel 6          Bevoegdheden                                                                      4

Artikel 7          Besluitvorming                                                                      5

Afdelingsbestuur

Artikel 8          Samenstelling                                                                       5

Artikel 9          De voorzitter                                                                        5

Artikel 10        De secretaris                                                                        6

Artikel 11        De penningmeester                                                               6

Artikel 12        Kandidaatstelling                                                                   6

Artikel 13        Verkiezing                                                                            6

Artikel 14        Einde lidmaatschap bestuur                                                     7

Artikel 15        Taken en bevoegdheden bestuur                                              7

Artikel 16        Bestuursvergaderingen                                                           7

Artikel 17        Besluitvorming                                                                      7

Geldmiddelen

Artikel 18        Boekjaar                                                                             7

Artikel 19        Inkomsten                                                                           8

Artikel 20        Contributie                                                                           8

Artikel 21        Kascontrolecommissie                                                            8

Artikel 22        Financieel Jaarverslag en decharge                                           8

Fusie en opheffing van afdelingen

Artikel 23                                                                                                 8

Overgangsbepaling

Artikel 24                                                                                                 9

Slotbepaling

Artikel 25                                                                                                 9

 

Verantwoording

Artikel 1

 

Krachtens het in artikel 25 van de statuten van KBO-Brabant bepaalde, is er een reglement voor de Afdelingen.

 

Artikel 2

 

Definities

 

KBO-Brabant: de vereniging Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant gevestigd te ’s-Hertogenbosch;

 • de Kring: een orgaan van KBO-Brabant, waarvan een aantal Afdelingen deel uitmaakt;
 • de Afdeling: het orgaan dat binnen de structuur van de KBO-Brabant de kleinste bestuurlijke eenheid vormt als bepaald in artikel 2 en artikel 17 van de statuten van KBO- De Afdeling kan hierna ook worden genoemd: vereniging;
 • de Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering in de zin van de wet, zijnde het hoogste besluitvormend orgaan in de vereniging, ook genaamd Ledenvergadering;
 • het Algemeen Bestuur: het bestuur in de zin van de wet, zijnde het orgaan, dat alle taken in de vereniging uitvoert, voorzover die niet aan andere organen in de vereniging zijn Het Algemeen Bestuur wordt ook bestuur of Afdelingsbestuur genoemd;
 • het Dagelijks Bestuur: het orgaan, dat belast is met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur en de Ledenvergadering, alsmede met de dagelijkse leiding in de Afdeling;
 • het Cluster: een overlegorgaan van de Afdelingen die gevestigd zijn binnen de grenzen van één gemeente en namens de gezamenlijke Afdelingen met externe instanties

 

Artikel 3

 

Doel en middelen

 

 1. De Afdeling draagt de naam: “Katholieke Bond van Ouderen, Afdeling Son , ook genaamd KBO Son.
 2. De Afdeling stelt zich ten doel:

het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

 1. De Afdeling tracht haar doel te bereiken door:
  1. het behartigen van individuele belangen van de leden;
  2. collectieve belangenbehartiging van ouderen;
  3. het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties;
  4. het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel;
  5. het organiseren van sociaal-culturele activiteiten;
  6. het aanwenden van andere wettige

 

Lidmaatschap

Artikel 4

 

 1. Leden zijn zij, die de leeftijd van tenminste vijftig jaren hebben bereikt en na een aanvrage daartoe bij het Afdelingsbestuur door dat bestuur als lid zijn toegelaten.
 2. Het lidmaatschap van de Afdeling is onverbrekelijk verbonden met het lidmaatschap van betrokkene bij KBO-Brabant. Het bestuur is verplicht om met redelijke spoed een nieuw toegelaten lid als lid aan te melden bij KBO-Brabant. De Afdeling zal namens KBO-Brabant het lid voorzien van een De beide lidmaatschappen gelden als ingegaan op de dag van toelating door het Afdelingsbestuur.
 3. De leden zijn verplicht de grondslag van de Afdeling en die van KBO-Brabant te respecteren en zich te houden aan de statuten en relevante reglementen van KBO-Brabant en zijn geledingen, alsmede aan de besluiten van de organen van de

 

 1. De Ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder de verplichting tot het betalen van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe dient bij de oproeping van de vergadering bekend te worden gemaakt.
 2. Het lidmaatschap eindigt:
  • door overlijden van het lid;
  • door opzegging door het lid aan de Afdeling;
  • door opzegging aan het lid;
  • door ontzetting.
 3. Opzegging en ontzetting geschieden namens KBO-Brabant met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan betrokkene door het Betrokkene heeft echter mits binnen een termijn van zes weken recht van beroep op de Ledenvergadering; in die vergadering heeft betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het beroep is het lid geschorst.
 4. Opzegging kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap gesteld, dan wel van de Afdeling redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar

 

Ledenvergadering

Artikel 5

 

Samenstelling, vergaderfrequentie en oproeping

 

 1. Aan de Ledenvergadering kan worden deelgenomen door de tot de Afdeling behorende leden, door het Kringbestuur van de Kring waartoe de Afdeling behoort, alsmede door hen, die door het bestuur zijn uitgenodigd of door de vergadering zijn
 2. De Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar bijeengeroepen en wel uiterlijk in de maand april van ieder jaar (de jaarvergadering waarin het (financiële)jaarverslag aan de orde komt) en voorts wanneer het bestuur dat wenselijk
 3. Verder wordt de Ledenvergadering bijeengeroepen, binnen veertien dagen, nadat een aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een/tiende van de stemmen of, indien dat minder is, tenminste dertig leden daarom aan het bestuur verzoekt. Indien aan dat verzoek door het bestuur niet tijdig wordt voldaan, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Terzake van deze bijeenroeping gelden de gewone voorschriften, met dien verstande, dat oproeping ook kan geschieden door middel van een oproep in een ter plaatse waar de Afdeling is gevestigd veelgelezen (bij voorkeur plaatselijk) dagblad. In een dergelijke vergadering voorziet de vergadering zelf in haar
 4. De oproep geschiedt schriftelijk aan de leden met een oproeptermijn van tenminste acht dagen en vermeldt de

 

Artikel 6

 

Bevoegdheden

 

Aan de Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of statuten of door dit reglement aan het bestuur, KBO-Brabant of een ander orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de Ledenvergadering behoort met name:

 • de beoordeling van het beleid van het bestuur van de Afdeling en vaststelling van een beleids- en/of werkplan;
 • de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen, het werkplan en de begroting en het aanwijzen van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de Afdelingscontributie per lid;
 • de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascontrolecommissie;
 • het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het bestuur of door de leden van de Afdeling;
 • het beslissen over zaken welke aan de Ledenvergadering zijn

 

Artikel 7

 

Besluitvorming

 

 1. Ieder lid heeft – behoudens het bepaalde in artikelen 4 lid 6 en 14 – ter vergadering een Een stem kan ook worden uitgebracht door een ter beoordeling van de voorzitter duidelijke volmacht gegeven aan een ander lid.
 2. Voorzover niet een andere meerderheid is voorgeschreven, kan een besluit worden genomen met tenminste volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
 3. Stemmen zijn ongeldig, indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan wel meer of andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen
 4. De voorzitter kan besluiten, dat een stemming schriftelijk geschiedt. Ingeval van een schriftelijke stemming benoemt de voorzitter een commissie, bestaande uit drie personen, die geen bestuurslid zijn, die belast is met het bepalen van de uitslag van de
 5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een tweede vrije stemming plaats. Indien ook dan door niemand de vereiste meerderheid wordt behaald, vindt herstemming plaats tussen de personen, die het hoogste en op een na hoogste aantal stemmen hebben Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Ingeval van staking van de stemmen over zaken, is het voorstel
 7. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen is Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien tenminste een lid dat verlangt. Alsdan vervalt de uitslag van de eerste stemming.
 8. Besluiten kunnen worden genomen zonder hoofdelijke stemming, tenzij een lid zich daartegen verzet of de voorzitter hoofdelijke stemming gewenst
 9. Ook buiten de vergadering kunnen mits met algemene stemmen van alle leden besluiten worden De stemmen dienen dan te worden uitgebracht schriftelijk of via telefax of via e-mail. Het hiervoor in dit lid bepaalde is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing, indien een onderwerp niet tijdig is geagendeerd.

 

Afdelingsbestuur Artikel 8 Samenstelling

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden, te kiezen door en uit de Ledenvergadering, waarbij de voorzitter in functie gekozen
 2. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een De overige taken worden in onderling overleg verdeeld.
 3. De Ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden.
 4. Indien gewenst kan een dagelijks bestuur gevormd worden, bestaande uit tenminste voorzitter, secretaris en
 5. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden het vastgestelde aantal, vormen de resterende bestuursleden casu quo vormt het resterende bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur met de uitdrukkelijke verplichting op zo kort mogelijke termijn over te gaan tot aanvulling tot het vastgestelde minimum aantal

 

Artikel 9

 

De voorzitter

 

 1. De voorzitter leidt de vergaderingen van de leden, het bestuur en het dagelijks
 2. Met de overige leden van het dagelijks bestuur zorgt hij voor uitvoering van de besluiten van de

 

Artikel 10

 

De secretaris

 

 1. De secretaris draagt zorg voor de uitgaande en ingekomen stukken en maakt hiervan een Hij doet op iedere bestuursvergadering hierover mededelingen.
 2. Hij draagt zorg voor een passende administratie, maakt van alle vergaderingen een verslag casu quo notulen en/of een besluitenlijst en voert de
 3. Hij draagt zorg voor een duidelijk en overzichtelijk jaarverslag, waarin de activiteiten in het voorbije jaar worden vermeld en waaruit de stand van zaken in de Afdeling
 4. Hij houdt nauwgezet het ledenregister bij en mutaties in het ledenbestand geeft hij namens het bestuur met de nodige gegevens door, overeenkomstig artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van KBO-Brabant.

 

Artikel 11

 

De penningmeester

 

 1. De penningmeester beheert –voor zover nodig op basis van een volmacht van het Afdelingsbestuur- de
 2. Hij voert een overzichtelijke boekhouding van de inkomsten en uitgaven en brengt op de jaarvergadering financieel verslag uit met een rapport van de kascontrolecommissie. Tussentijds geeft hij het bestuur inlichtingen over de stand van de financiën.
 3. Hij regelt de inning van de contributie en de
 4. Hij draagt zorg voor een tijdige afdracht van het door de Algemene Vergadering van KBO- Brabant vastgestelde bedrag aan de penningmeester van KBO-Brabant , overeenkomstig artikel 26 van het Huishoudelijk Reglement van KBO-Brabant.

 

Artikel 12

 

Kandidaatstelling

 

 1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het bestuur geschiedt schriftelijk, door het Afdelingsbestuur of door tenminste vijf leden van de
 2. Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat, met vermelding van relevante

 

Artikel 13

 

Verkiezing

 

 1. De verkiezing tot voorzitter of lid van het bestuur van de Afdeling geschiedt bij schriftelijke stemming door de Ledenvergadering van de
 2. De wijze van stemming geschiedt overeenkomstig artikel 7 van dit
 3. Indien het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en indien geen schriftelijke stemming wordt gevraagd, kan de Ledenvergadering besluiten tot benoeming bij
 4. Verkiezing tot lid van het Afdelingsbestuur geschiedt voor een periode van ten hoogste drie Na verloop van die periode is betrokkene aansluitend voor maximaal twee perioden van maximaal drie jaar opnieuw verkiesbaar.
 5. Het Afdelingsbestuur stelt een rooster van aftreden op, ingevolge hetwelk in enig jaar niet tegelijk de voorzitter, de secretaris en de penningmeester of twee van hen tegelijk

Herverkiezing als lid van het Afdelingsbestuur leidt niet automatisch tot herstel in de functie, die betrokkene eerder vervulde.

 1. Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger, doch volgt deze niet noodzakelijk op in diens functie in het

 

Artikel 14

 

Einde lidmaatschap bestuur

 

Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:

 1. doordat het lid het lidmaatschap van het bestuur opzegt;
 2. doordat het lid ophoudt lid te zijn van de Afdeling ;
 3. doordat het lid het vrije beheer over zijn geldelijke vermogen verliest;
 4. door verloop van de periode waarvoor betrokkene is gekozen;
 5. door een besluit tot ontslag van de Bij de besluitvorming in de Ledenvergadering over dit ontslag heeft de betrokkene geen stemrecht doch wel spreekrecht;
 6. door

 

Artikel 15

 

Taken en bevoegdheden bestuur

 

 1. Het bestuur is belast met de algehele leiding van de Afdeling, de uitvoering van de bepalingen in dit reglement en het reglement bedoeld in artikel 25 van de statuten van de KBO-Brabant en van de besluiten van de

Het bestuur voert alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, de statuten en/of dit reglement aan andere organen zijn opgedragen.

 1. Het bestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de
 2. Het bestuur kan ter behartiging van bijzondere taken of activiteiten een commissie
 3. Het bestuur kan één of meerdere adviseurs
 4. Het bestuur draagt zorg voor de opstelling van het jaarverslag, het financiële verslag, het werkplan en de begroting van de Afdeling en legt deze ter goedkeuring voor aan de Algemene
 5. Het bestuur wijst uit zijn leden vertegenwoordigers aan in de
 6. Het bestuur draagt kandidaten voor ten behoeve van het

 

Artikel 16

 

Bestuursvergaderingen

 

 1. Het bestuur vergadert bij voorkeur maandelijks, doch ten minste vijf keer per
 2. Het Dagelijks Bestuur kondigt uiterlijk een week van te voren een bestuursvergadering aan, onder gelijktijdige aanbieding van een agenda met de

 

Artikel 17

 

Besluitvorming

 

 1. Ieder lid van het Afdelingsbestuur heeft ter vergadering één
 2. Hetgeen in dit reglement is bepaald betreffende besluitvorming in de Ledenvergadering is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing op besluitvorming in de

 

Geldmiddelen Artikel 18 Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 19

 

Inkomsten

 

De geldmiddelen van de Afdeling bestaan uit:

 • de contributie van de leden;
 • subsidies en donaties;
 • overige Artikel 20 Contributie
 1. De contributie wordt geïnd door de De wijze van inning van de contributie wordt door het bestuur van de Afdeling jaarlijks vastgesteld.
 2. Het Afdelingsbestuur bepaalt de grootte van de contributie, die verschuldigd is wanneer iemand in de loop van het kalenderjaar toetreedt als
 3. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het boekjaar heeft geen restitutie van contributie
 4. Het bestuur van de Afdeling kan afwijken van het bepaalde in lid

 

Artikel 21

 

Kascontrolecommissie

 

 1. De Ledenvergadering stelt een kascontrolecommissie De commissie bestaat uit ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 2. De jaarrekening en verantwoording van de penningmeester worden door de kascontrolecommissie gecontroleerd en vergeleken met de door de leden goedgekeurde Daarna brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen aan de Ledenvergadering.

 

Artikel 22

 

Financieel jaarverslag en decharge

 

 1. Tijdens de Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van het financieel beheer in het afgelopen boekjaar aan de hand van jaarstukken (staat van baten en lasten en balans).
 2. Goedkeuring van de jaarstukken door de Ledenvergadering strekt het Afdelingsbestuur tot

 

Fusie en opheffing van Afdelingen

Artikel 23

 

 1. Initiatieven tot fusie en tot opheffing van Afdelingen kunnen uitgaan van betrokken Afdelingen, van het betrokken Kringbestuur en van KBO-Brabant.
 2. Stelt een Kringbestuur een onderzoek in inzake fusie of opheffing en weigert een Afdeling daaraan medewerking te verlenen, dan kan dat Kringbestuur het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant verzoeken een dergelijk onderzoek in te stellen, dan wel dat bestuur voorstellen over te gaan tot fusie van twee of meerdere Afdelingen of tot opheffing van een of meerdere Afdelingen. KBO-Brabant neemt geen besluit over fusie of opheffing van Afdelingen dan nadat betrokken Afdelingen en Kring daarover zijn

 

Overgangsbepaling

Artikel 24

De bij de inwerkingtreding van dit reglement zittende bestuursleden worden geacht te zijn gekozen overeenkomstig het gestelde in artikelen 8 tot en met 13 van dit reglement.

 

Slotbepaling

Artikel 25

 

 1. Het bestuur van de Afdeling kan nadere bepalingen in dit reglement opnemen of een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. De nadere bepalingen of het huishoudelijk reglement mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de Statuten van de Afdeling, dit reglement, de Statuten van de KBO-Brabant en het Huishoudelijk Reglement van KBO-Brabant.
 3. Dit reglement is van toepassing op alle KBO-Afdelingen en treedt in werking na vaststelling door de Algemene Vergadering van KBO-Brabant.

 

 

Aldus vastgesteld op 20 november 2008

 

   

 

M.W.H. Peters – Sips,                                      J.C.H.F.M. Dirksen,

Voorzitter                                                      secretaris